Info TTO

100 % Australsk Tea Tree Oil – kun til fortynding i andre olier.
Tea Tree Oil skal blandes efter vejledningen nedenfor inden brug.
Bør ikke benyttes på børn under 3 år.

VIGTIGT: Tea Tree Oil og blandinger med Tea Tree Oil kan give allergisk reaktion. For at mindske risikoen for allergiske reaktioner skal følgende forholdsregler følges:
Tea Tree Oil må kun bruges på huden og må ikke indtages. Holdes væk fra åben ild og gnister. Anvend ikke Tea Tree Oil på udslæt, irriteret/beskadiget hud, læber, slimhinder eller ved øjenområder. Bør ikke anvendes ved allergi overfor limonene eller linalool. Test for allergi inden anvendelse.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Blandevejledning: Fortynd 100 % Tea Tree Oil i forholdet 1:100 inden påføring på huden.
Brug en frisk, uåbnet vegetabilsk olie af fødevarekvalitet, til fortynding.

1 dråbe til 10 ml. vegetabilsk olie
3 dråber til 20 ml. vegetabilsk olie
6 dråber til 40 ml. vegetabilsk olie
9 dråber til 60 ml. vegetabilsk olie

Holdbarhed er 6 måneder efter blanding. Opbevares mørkt og køligt i glas eller stålbeholder. Obs! Visse plasttyper opløses af Tea Tree Oil. Undgå at produkt eller blanding kommer i kontakt med plastmaterialer.

Allergitest: Test på ren og tør hud med to dråber Tea Tree Oil på en vatpind på et lille område på din underarm. Når produktet er tørret op gentages testen på samme område. Ved evt. reaktion indenfor 48 timer – skyl straks grundigt med vand og anvend ikke produktet. Test for allergi er ikke en garanti for, at der ikke kommer allergiske reaktioner i fremtiden. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl.

Advarsler for ufortyndet Tea Tree Oil: Farlig ved indtagelse. Produktet kan være livsfarlig hvis det kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation og kan forårsage allergisk hudreaktion. Må ikke komme i kontakt med øjnene, da det giver alvorlig øjenirritation. Brandfarlig væske og damp. Må ikke hældes i afløb.

Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt: I tvivlstilfælde eller hvis symptomerne er vedvarende skal læge kontaktes.
I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en giftinformation eller læge.
Ved øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl straks med vand i mindst 15 min.
Ved ufortyndet olie i kontakt med hud: Skyl huden grundigt med lunkent vand.

Reaktion under brug: Ved kløe eller udslæt på huden, skyl straks grundigt med vand og afbryd brugen, da dette kan være tegn på en mere alvorlig reaktion. Konsulter læge inden brugen genoptages. Hvis du oplever udslæt der spreder sig hurtigt, svimmelhed, åndenød eller hævet hud, skyl straks med lunkent vand og søg akut lægehjælp. Søg læge hvis du oplever kløe, udslæt, hævet hud eller væskende sår efter brug. Kontakt derefter Australian Bodycare.